Deze pagina beschrijft de klachten procedure bij manege pension stal Sequoia Stables BV. Hierin is te lezen waarover U kunt klagen, hoe U een klacht kunt indienen en wat er met uw klacht gebeurt. Ook vindt U informatie over eventuele vervolgstappen die U kunt zetten.

Klagen Mag!

Sequoia Stables vindt het belangrijk dat U tevreden bent over de manier waarop er met U en het dier wordt omgegaan. Sequoia Stables stelt daartoe alles in het werk. Toch kan het gebeuren dat U vindt dat in een bepaalde situatie onjuist is gehandeld. In die gevallen kunt U een klacht indienen. Sequoia Stables heeft een klachten regeling, waarin de behandeling van klachten is opgenomen.

Waarover kunt U een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over de manier waarop een medewerker van Sequoia Stables zich concreet heeft gedragen. U vindt bijvoorbeeld dat U onheus te woord bent gestaan, of dat er onjuiste informatie is verstrekt, of dat het veel te lang heeft geduurd voordat U antwoordt heeft gekregen op uw brief. Ook kunt U een klacht indienen indien er in uw ogen sprake is van een onveilige situatie. In al deze gevallen kunt U een klacht indienen.

Vinden wij een klacht leuk?

Nee, natuurlijk niet, maar we kunnen er veel al wel van leren. Samen kunnen we op deze wijze onze kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de veiligheid beter waarborgen.

Hoe kunt U een klacht indienen?

  • Dien uw klacht of opmerking in eerste instantie mondeling in bij het management.
  • Wordt er onvoldoende of geen aandacht, naar uw mening aan de klacht of opmerking besteedt, dan kunt U hem vervolgens schriftelijk indienen.
  • De schriftelijke klacht adresseren aan de Directie van Sequoia Stables BV, Fazantlaan 14, 3852 AM te Ermelo.
  • De klacht dient duidelijk omschreven en goed onderbouwt te zijn en ondertekent met naam en toenaam.
  • Wij als Sequoia Stables verplichten ons om binnen twee weken te reageren op uw brief.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen !!!!

Wat gebeurt er met uw klacht?

In eerste instantie zal het management proberen op informele wijze uw mondelinge klacht of opmerking op informele wijze af te handelen. Wanneer U dan nog niet tevreden, geeft U dit dan duidelijk aan.

Indien U daarna overgaat tot het indienen van een schriftelijke klacht of opmerking dan zal de directie trachten door mediation met de betrokkenen tot een oplossing te komen.

Wat kunt U doen als U het niet eens bent met het oordeel van de directie?

Wanneer dit alles niet tot een bevredigende oplossing leidt dan kunt U zich wenden;

  • voor veiligheids aspecten tot De Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA te Ermelo.
  • voor dier welzijn zaken kunt U zich wenden tot de FNRS, Postbus 3040, 3850 CA te Ermelo.

Wanneer U zich wendt tot deze instanties dan dient U dat schriftelijk te doen onder vermelding van uw naam en adres met een duidelijke en concrete omschrijving. Tevens dient U Sequoia Stables BV hierover te informeren met een afschrift van de verzonden brief.

Anonieme klachten worden ook hier niet in behandeling genomen !!!!
De hiervoor genoemde instanties zullen de klacht of opmerking dan volgens hun protocollen verder in behandeling nemen.

Wij stellen uw betrokkenheid op prijs en zullen er alles aan doen dat het niet tot formele zaken zal komen.

error: Onze content is beveiligd, het is niet mogelijk om dit te kopiƫren.